Skip Navigation

Noderīga informācija

 

PRETKRITIENA AIZSARDZĪBA

Darbu veikšana augstumā ir viens no bīstamākajiem darbu veidiem. Neatbilstošs darba vietas iekārtojums darbam augstumā un atbilstošu IAL(individuālās aizsardzības līdzeklis) nelietošana ir izplatītākās neatbilstības, organizējot un veicot šos darbus. Neizpildot drošības prasības darbam augstumā, var notikt kritieni, kuru sekas parasti ir smagas traumas ar ilgstošu ai pilnīgu darba spēju zudumu vai pat nāve. 
Lai novērstu nelaimes gadījumus, pirms darbu uzsākšanas ir jāveic detalizēta risku novērtēšana un, 
ņemot vērā rezultātus, jāveic atbilstošo IAL izvēle un iegāde. Pretkritiena aizsarglīdzekļu iegāde ir atbildīgs 
un sarežģīts rocess, tāpēc, iegādājoties šos IAL, ieteicams konsultēties ar attiecīgā produkta izplatītāju, profesionāli, kurš ieteiks katrai darba vietai un darba veidam atbilstošāko risinājumu. Šajā gadījumā īpaši liela uzmanība jāpievērš arī nodarbināto apmācībai un IAL lietošanas kontrolei, jo praksē bieži vērojams, ka dažādi pretkritiena aizsarglīdzekļi tiek lietoti nepareizi vai netiek lietoti vispār.


Pretkritiena sistēmas mēdz būt vairāku veidu, un katra no tām var būt dažāda izpildījuma, paredzēta kāda konkrēta veida darbu veikšanai un pēc pielietošanas mērķa var būtiski atšķirties. 

Pastāv četri galvenie pretkritiena sistēmas tipi darbam augstumā:

1) sistēmas, kas pasargā lietotāju kritienu laikā (pretkritiena sistēmas);

2) drošības un pozicionējošās sistēmas;

3) glābšanas un evakuācijas sistēmas;

4) pacelšanas un nolaišanas ierīces.

Optimālas pretkritiena sistēmas izvēlē jāņem vērā to tipu, funkcionālā pielietojuma un konstrukcijas atšķirības.
 Sistēmas parasti sastāv vismaz no sekojošām daļām:

A) enkurpunkta – stiprinājuma ar minimālo slodzes izturību 15 kN (tas nozīmē, ka enkurpunktam jāiztur 
svars vismaz 1500 kg);

B) ķermeņa atbalsta – pilna ķermeņa sistēmas vai jostas;

C) stiprinājumiem un savienojumiem – elementiem, saistītām detaļām un savienojumiem.

Lai darba aizsardzības speciālistiem būtu vieglāk izvēlēties pareizu pretkritiena sistēmu,

piedāvājam īsus pretkritiena IAL tipu aprakstus.PRETKRITIENA SISTĒMAS


   pretkritienu

Šīs sistēmas konstruētas, lai pasargātu nodarbināto brīva kritiena gadījumā, t. i., novērstu kritiena iespējamību vai samazinātu kritiena spēka iedarbību uz cilvēku. Lai arī sistēmu paredzēts lietot, sākot no 1,5 m augstuma, būtiski ir pārliecināties, vai augstums zem darba vietas, izvēlētās troses tips un enkurpunkta atrašanās vieta ir atbilstoša. Var būt daudz un dažādu sistēmu, trošu, kritienu bloķētāju un autobloku kombināciju. Katram gadījumam ir īpaši pārdomāti un rūpīgi jāizvēlas pareizais risinājums. Pie pozitīviem priekšnosacījumiem (enkurpunkts, augstums utt.) kritiena spēka samazināšanai līdz 6 kN izmanto troses ar iebūvētu amortizatoru. Jāņem vērā, ka krišana šūpojoties ir sevišķi bīstama, jo darbinieks kritiena laikā var nonākt kontaktā ar kādu šķērsli un drošības virve var tikt pārberzta, ja tā skar asas konstrukciju malas. Ja vien tas ir iespējams, enkura punktam vajadzētu atrasties tieši virs darbinieka.Vienmēr ir JĀPĀRBAUDA, vai augstums zem darba vietas un citi faktori atbilst 
lietotajai pretkritiena sistēmai.DROŠĪBAS UN POZICIONĒJOŠĀS SISTĒMAS

 

  pozicionēšanas sistēma

Šīs sistēmas (jostas un troses) ir paredzētas, lai ierobežotu un noturētu

nodarbināto konkrētā darba zonā, atbrīvojot rokas darbam, piemēram,

darbos uz stabiem. Iespējamais kritiena augstums šādos gadījumos nebūs

lielāks par 0,6 m. Darbos uz jumtiem sistēma tehniski neļauj strādājošam

piekļūt kritiena riska vietai, taču to nav paredzēts lietot tādos gadījumos, kad

pastāv brīvā kritiena risks.


Brīdinājums! Nelietojiet drošības jostas pretkritiena aizsardzībai!SLIKTS PIEMĒRS

LABS PIEMĒRS

   

   slikts piemers

 

   labs

                                               


GLĀBŠANAS UN EVAKUĀCIJAS SISTĒMAS

   evakuacija

Glābšanas sistēmas ir paredzētas nodarbinātā nogādāšanai drošībā (pacelšanai

vai nolaišanai) avārijas gadījumos. Parasti glābšanas sistēmas tiek

izmantotas šaurās vietās vai gadījumos, kad evakuējamā persona jau ir vai

var krist bezsamaņā. Ja ir iespējams, pretkritiena sistēmas papildu drošībai ir

jālieto kopā ar glābšanas sistēmu.PACELŠANAS UN NOLAIŠANAS IERĪCES

  
 pacelsanas

Pacelšanas un nolaišanas ierīces atbalsta un notur nodarbināto, paceļot

vai nolaižot, izslēdzot brīvā kritiena iespējamību pacelšanas vai nolaišanas

laikā, piemēram, krāsošanas vai logu mazgāšanas darbos. Tomēr, strādājot

augstumā, pacelšanas un nolaišanas ierīces vienmēr ir jālieto kopā ar pretkritiena

sistēmu papildu drošībai.